Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

Statuten

Download hier de statuten van NVSM: Statuten

STATUTEN NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SERVICEMANAGEMENT - NVSM

NAAM EN ZETEL
Artikel één

 • 1.1. De vereniging draagt de naam:
  Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement.
 • 1.2. Zij is gevestigd te Bussum.

DUUR
Artikel twee

 • 2.1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • 2.2. De vereniging is opgericht op 25 januari 1979, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Gooiland te Hilversum en staat geregistreerd in het verenigingsregister onder dossiernummer V 516418.

DOEL
Artikel drie

 • 3.1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van bekwaamheden en verhogen van hetkennisniveau op het gebied van service management.
 • 3.2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 • 3.2.1. Stimulering van deelneming aan en aansluiting van personen en groepen bij de vereniging die betrokken zijn bij het management op het gebied van naverkoopzorg van technische apparatuur of systemen gedurende de gebruiksduur.
 • 3.2.2. Ervoor te zorgen dat passende activiteiten georganiseerd worden resulterend in het verdiepen en uitbreiden van kennis van de leden op het gebied van servicemanagement.
 • 3.2.3. Bevordering van het inzicht en begrip dat service een bijdrage levert aan de gebruikswaarde van technische apparatuur.
 • 3.2.4. Adviseren bij of verzorgen van vorming, gericht op de ontwikkeling van servicemanagement.
 • 3.2.5 Het uitgeven van publikaties en het doen van onderzoek.

LEDEN
Artikel vier

 • 4.1. De volgende lidmaatschappen kunnen worden onderscheiden:
 • 4.1.1. Ondernemingsleden, waaronder worden verstaan maatschappen, vennootschappen onder firma, besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen, enz.
 • 4.1.2 Geassocieerde leden, waaronder leden worden verstaan zoals beschreven in
 • 4.1.1., met een aangepaste status.
 • 4.1.3. Persoonlijke leden, zijnde natuurlijke leden - niet in dienst van een lid onder 4.1.1. die een leidinggevende positie hebben op het gebied van service.
 • 4.1.4. Ereleden.
 • 4.1.5. Leden van verdienste.
 • 4.2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING
Artikel vijf

 • 5.1. In geval van aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging zal het toetredingsverzoek ter beoordeling worden voorgelegd aan een ballotagecommissie. De commissie brengt, indien nodig, de belanghebbende gehoord hebbende, aan het bestuur advies uit.
 • 5.2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 • 5.3. Van een afwijzing als lid zal de betrokkene schriftelijk mededeling worden gedaan door het bestuur.
 • 5.4. Indien het bestuur anders beslist dan het advies van de ballotagecommissie, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating of niet-toelating besluiten.
 • 5.5. De procedure van toelating van leden is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
 • 5.6. De wijze van verkiezing en de taken en bevoegdheden van de Ballotagecommissie zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel zes

 • 6.1. Het lidmaatschap eindigt door:
 • 6.1.1. Opzegging door het lid;
 • 6.1.2. Opzegging door het bestuur;
 • 6.1.3. Opzegging door de algemene vergadering;
 • 6.1.4. Overlijden, curatele van een lid of - indien het een lid zoals genoemd in artikel 4.1.1. betreft - faillissement, opheffing, liquidatie, ontbinding of dergelijke;
 • 6.1.5. Ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 • 6.2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk (aangetekend) door het bestuur.
 • 6.3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en mits is voldaan aan of zekerheid gesteld voor alle verplichtingen jegens de vereniging, daaronder begrepen verplichtingen van de vereniging zelf, die voortvloeien uit door haar ten behoeve - mede - van het lid met derden aangegane overeenkomsten.
 • 6.4. Een opzegging van het lidmaatschap door een lid, welke niet tijdig heeft plaats gehad, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 • 6.5. Het bestuur kan aan een lid diens lidmaatschap opzeggen ingeval:
 • 6.5.1. Het lid ophoudt te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap;
 • 6.5.2. Het lid handelt in strijd met de belangen van de vereniging;
 • 6.5.3. Het lid niet nakomt zijn verplichtingen jegens de vereniging, respectievelijk de verplichtingen jegens derden, die voor het lid, casu quo de vereniging zelf, voortvloeien uit door de vereniging met die derden aangegane overeenkomsten.
 • 6.6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit een lidmaatschap dient het betrokken lid schriftelijk met opgave van redenen in kennis te worden gesteld.
 • 6.6.1. Het betrokken lid kan binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep aantekenen op de algemene vergadering. Bindend voor de ontvangst van de kennisgeving is de datum van de kennisgeving. Een maand wordt gesteld op 30 dagen.
 • 6.6.2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 • 6.6.3. De opzegging namens het bestuur en de ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging worden van kracht en staan onherroepelijk vast, indien binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in lid 6.6.1;geen beroep is ingesteld, op de dag volgende op die, waarop de beroepstermijn is verstreken.

BESTUUR
Artikel zeven

 • 7.1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en het toezicht op het secretariaat van de vereniging, hierna aangeduid als bureau van de vereniging.
 • 7.2. Het bestuur van de vereniging wordt ter afhandeling van de dagelijkse werkzaamheden terzijde gestaan door het bureau van de vereniging dat is belast met het secretariaat, het voeren van de financiële administratie en het uitvoeren van de verenigingsactiviteiten.
 • 7.3. Het bureau van de vereniging wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
 • 7.4. Het bestuur regelt en controleert de vergoeding aan het bureau van de vereniging voor de werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
 • 7.5. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een aantal van vijf of zeven leden onder wie een voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen vormend het Dagelijks Bestuur.
 • 7.6. Indien het aantal bestuursleden onder het aantal van vijf daalt, blijft het bestuur bevoegd.
 • 7.7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 • 7.8. Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag van een lid van het bestuur kan slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 • 7.9. De leden van het bestuur moeten lid van de vereniging zijn. Zij worden gekozen door de algemene vergadering en benoemd voor twee jaar en zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal gedurende drie termijnen dezelfde functie bekleden.
 • 7.10. Leden van het bestuur treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een tussentijds in functie tredend bestuurslid neemt op dit rooster de plaats in van zijn voorganger.
 • 7.11. De voorzitter van de vereniging wordt gekozen door de leden op voordracht van het bestuur en is bij voorkeur afkomstig uit het zittende bestuur.
 • 7.12. Tegenkandidaten dienen zich ten minste drie weken voor de algemene vergadering, waar het voorzitterschap in stemming wordt gebracht, schriftelijk aan te melden bij het bestuur.
 • 7.13. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 • 7.14. Het bestuur kan zich doen bijstaan door commissies voor het entameren en uitvoeren van verenigingsactiviteiten.
 • 7.15. Het bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Vertegenwoordiging is slechts mogelijk door een schriftelijke volmacht aan een medebestuurslid. Van het verhandelde in elke vergadering worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend.
 • 7.16. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 • 7.17. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd voor zover in deze statuten niet anders bepaald:
 • 7.17.1. hetzij door het bestuur;
 • 7.17.2. hetzij door de voorzitter, gezamenlijk handelend met een ander lid van het bestuur of in geval van belet of ontstentenis van de voorzitter, door één der leden van het dagelijks, gezamenlijk handelen met een ander lid van het bestuur.
 • 7.18. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 • 7.18.1. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
 • 7.18.2. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 • 7.19. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester of bij diens ontstentenis van de secretaris of de voorzitter voldoende.
 • 7.20. Het bestuur neemt besluiten op basis van meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

GELDMIDDELEN
Artikel acht

 • 8.1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, andere - al dan niet periodieke - bijdragen van leden en/of derden en andere baten.
 • 8.2. Het bestuur kan besluiten om voor het bijwonen van bijeenkomsten van de vereniging voor zowel leden als niet-leden entreegeld te heffen.
 • 8.3. De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst.
 • 8.4. De liquiditeit van de vereniging dient verzekerd te zijn door een reserve van, bij voorkeur om en nabij de jaarlijkse som van de verenigingscontributie.

LEDENBIJDRAGE
Artikel negen

 • 9.1. De leden, met uitzondering van ereleden en leden van verdienste, verplichten zich tot een contributie en/of entreegelden, welke door de algemene vergadering worden vastgesteld op voorstel van het bestuur of van de algemene vergadering.
 • 9.2. De leden, met uitzondering van ereleden en leden van verdienste, verplichten zich tot een financiële bijdrage voor bijzondere activiteiten, voor zover de leden aan de betreffende activiteiten wensen deel te nemen. De grondslag voor die bijdrage wordt in elk afzonderlijk geval vastgesteld door het bestuur.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel tien

 • 10.1. Het verenigingsjaar loopt vanaf de oprichting tot en met 31 december van dat jaar. Vervolgens van één januari tot en met één en dertig december van elk volgend jaar.
 • 10.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • 10.3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur, de kascontrolecommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • 10.4. De zittingsperiode van de leden van de commissie is steeds twee jaar.
 • 10.5. Van de kascontrolecommissie treedt telkenjare één der commissieleden af. Het zittende commissie lid heeft de functie van voorzitter.
 • 10.6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascontrolecommissie ten behoeve van het onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 • 10.7. De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 • 10.8. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechten van het bestuur vorderen.
 • 10.9. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in artikel 10.2. en 10.8. tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel elf

 • 11.1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 • 11.2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
 • 11.3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt ondermeer de volgende punten:
 • 11.3.1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
 • 11.3.2. Vaststelling van de balans per één en dertig december van het afgelopen boekjaar en de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
 • 11.3.3. Voorziening in de statutaire bestuursvacatures;
 • 11.3.4. Goedkeuring van de begroting voor het lopende boekjaar, voor zover deze niet reeds eerder is goedgekeurd;
 • 11.3.5. Voorstellen, door het bestuur of leden aan de orde gesteld en aangekondigd, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
 • 11.4. Andere algemene vergaderingen zullen voorts worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of tenminste de helft van het aantal bestuursleden min één dit wenst, of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is.
 • 11.5. Verder is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na de datum van ontvangst geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 12 of bij advertentie in tenminste één landelijk dagblad. De oproeping tot een algemene vergadering als bedoeld in dit lid van dit artikel geschiedt op een termijn van niet langer dan vier weken.
 • 11.6. Een voorstel van een lid kan in de algemene vergadering slechts in behandeling komen, indien het niet later dan twee weken voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk is ingediend, tenzij het voorstel door het bestuur wordt overgenomen. Van een tijdig door een lid ingediend voorstel geeft het bestuur zo spoedig mogelijk kennis middels het verenigingsblad, of indien dit niet wordt uitgegeven, per brief aan alle stemgerechtigde leden.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf

 • 12.1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt na vooraankondiging door het bestuur tenminste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
 • 12.2. De oproeping bevat in ieder geval de agenda van de algemene vergadering.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT
Artikel dertien

 • 13.1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. De algemene vergadering kan nochtans besluiten een geschorst lid tijdens de algemene vergadering in persoon toe te laten.
 • 13.2. Over toelating van andere dan in de vorige zin bedoelde personen beslist het bestuur. Het bestuur kan besluiten de algemene vergadering te verdelen in een open en besloten vergadering. Bij een open vergadering mogen per definitie niet-leden aanwezig zijn.
 • 13.3. De leden - zoals omschreven in artikel 4.1.1. en 4.1.2 - hebben ieder het recht op het uitbrengen van één stem. Ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem.
 • 13.4. Een lid kan door een medelid worden vertegenwoordigd bij een schriftelijke volmacht, die aan de voorzitter, of diens plaatsvervanger, wordt overgelegd.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel veertien

 • 14.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 • 14.2. De notulen worden gehouden door het bureau van de vereniging of bij afwezigheid door degene, die door de vergadering daartoe wordt aangewezen.
 • 14.3. De notulen worden vastgesteld en na goedkeuring ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel vijftien

 • 15.1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 • 15.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • 15.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 • 15.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • 15.5. Indien bij stemming betreffende meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 • 15.6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 • 15.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

STATUTENWIJZIGING
Artikel zestien

 • 16.1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door de algemene vergadering, daartoe opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig, of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is, over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de dan uitgebrachte geldige stemmen.
 • 16.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats, voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel zeventien

 • 17.1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen door de algemene vergadering, daartoe opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, met een meerderheid van drie/vierde van de leden in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin ongeacht het aantal leden dat dan aanwezig is, over hetzelfde voorstel tot ontbinding der vereniging kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
 • 17.2. De vereffening geschiedt door een door de algemene vergadering aan te wijzen registeraccountant van de vereniging of, indien deze niet in functie is, of weigert, door een persoon aan te wijzen door de algemene vergadering.
 • 17.3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht, zulks ter beoordeling van de liquidateur. De bevoegdheden van het bestuur komen aan de liquidateur.
 • 17.4. De liquidatie geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Ten besluite van de liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording aan de algemene vergadering.
 • 17.5. Het batig liquidatiesaldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven, één en ander na goedkeuring door de algemene vergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel achttien

 • 18.1. Bij huishoudelijk reglement kan regeling of aanvullende regeling plaatsvinden van onderwerpen, die zulks behoeven of waaromtrent de statuten zulks voorschrijven.
 • 18.2. Een huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. Artikel 16 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel negentien

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten en de reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.

Mei 2000
Ref. YM/avk/102-0000.