Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
NVSM Berencamperweg 10, 033 – 247 34 29, info@nvsm.nl  NVSM verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens
NVSM verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats 
• Geslacht
• Pasfoto
• Interessegebieden
• Opleidingsinformatie
• Werkervaring
• Werkgever
• Bankgegevens 

Doeleinden
NVSM verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het invulling geven aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de statuten van de NVSM in het algemeen
en verder,
• Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
• Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen. 

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (lidmaatschaps)overeenkomst(en), dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat NVSM hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van NVSM persoonsgegevens aan NVSM verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat NVSM deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de vereniging
NVSM kan op verzoek individuele NVSM-leden relevante persoonsgegevens van NVSM-leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van de NVSM. 

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan NVSM persoonsgegevens uitwisselen met derden. NVSM kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met de NVSM en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer NVSM aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
NVSM zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat NVSM zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft NVSM passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. 

Uw rechten
U heeft het recht om NVSM een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u NVSM verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u NVSM verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

NVSM
Berencamperweg 10,3861 MC Nijkerk033 – 247 34 29, info@nvsm.nl  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NVSM, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 april 2018.
NVSM kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.