Logo NVSM met op de achtergrond foto's van leden in actie

Opzeggen

Conform de wettelijke regeling luidt deze als volgt:

Artikel 2:35 BW

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid, tenzij de statuten overgang krachtens erfrecht toelaten;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het bestuur.

3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

4. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de ontzetting door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet korter dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij de statuten anders bepalen, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.

De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

Conform de statuten van NVSM geldt vervolgens:

Ter informatie: In de statuten is over het einde van het lidmaatschap het volgende vermeld:

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

6.1    Het lidmaatschap eindigt door:

6.1.1 Opzegging door het lid;

6.1.2 Opzegging door het bestuur;

6.1.3 Opzegging door de algemene vergadering;

6.1.4 Overlijden, curatele van een lid of - indien het een lid zoals genoemd in artikel 4.1.1
betreft faillissement, opheffing, liquidatie, ontbin­ding of dergelijke;

6.1.5 Ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereni­ging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.2   Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt schrifte­lijk (aangetekend) door het bestuur.

6.3   Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en mits is voldaan aan of zekerheid gesteld voor alle verplichtingen jegens de vereniging, daaronder begre­pen verplichtingen van de vereniging zelf, die voortvloeien uit door haar ten behoeve - mede - van het lid met derden aangegane overeen­komsten.

6.4   Een opzegging van het lidmaatschap door een lid, welke niet tijdig heeft plaats gehad, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

6.5    Het bestuur kan aan een lid diens lidmaatschap opzeggen ingeval:

6.5.1 Het lid ophoudt te voldoen aan de vereisten voor het lid­maat­schap;

6.5.2 Het lid handelt in strijd met de belangen van de vereniging;

6.5.3 Het lid niet nakomt zijn verplichtingen jegens de vereniging, respectievelijk de verplichtingen jegens derden, die voor het lid, casu quo de vereniging zelf, voortvloeien uit door de vereniging met die derden aangegane overeenkomsten.

6.6   Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit een lidmaatschap dient het betrokken lid schriftelijk met opgave van rede­nen in ken­nis te worden gesteld.

6.6.1 Het betrokken lid kan binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep aantekenen op de algemene ver­gadering. Bindend voor de ontvangst van de kennisgeving is de datum van de kennisgeving. Een maand wordt gesteld op 30 dagen.

6.6.2 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6.6.3 De opzegging namens het bestuur en de ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging worden van kracht en staan onherroepelijk vast, indien binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in lid 6.6.1;geen beroep is ingesteld, op de dag volgende op die, waarop de beroepstermijn is verstreken.