De Participatiewet: actieve rol voor werkgevers

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgeversorganisaties hebben daarom afgesproken extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Werkgevers hebben een actieve rol bij de uitvoering van de Participatiewet. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie. Bedrijven die mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen kunnen ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan.

Quotumregeling

In 2016 gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Als werkgevers de afgesproken aantallen in de banenafspraak niet hebben gehaald, dan kan de quotumregeling ingaan. Dit betekent dat werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) verplicht zijn om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Voldoen deze werkgevers daar niet aan, dan kan het zijn dat zij vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000,00 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

Bron: UWV