Our Phone Number: 033 247 34 24 Our Email Address: info@nvsm.nl

Disclaimer

1. Algemeen en akkoordverklaring
Het onderstaande is van toepassing op elk bezoek en elke vorm van gebruik van deze website en van alle (vormen van) informatie die op of via deze website wordt aangeboden. U verklaart zich door het bezoeken en gebruiken van deze website akkoord met het onderstaande.

2. Informatie en aansprakelijkheid
Het doel van deze website is om informatie te verstrekken en kennis te delen over activiteiten van de NVSM van en voor haar leden. De informatie en de artikelen zijn met zorg geselecteerd en/of samengesteld. De NVSM is echter niet aansprakelijk voor de juistheid en kwaliteit van de informatie en gepubliceerde artikelen op deze website die is verstrekt door leden of anderen, noch van andere informatiebronnen waar naar wordt doorverwezen. Het vermelden of doorverwijzen betekent niet dat er sprake is van goedkeuring of aanbeveling door de NVSM. Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NVSM is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door gebruik van en/of tekortkomingen in de informatie op deze website.

3. Auteursrecht en het gebruiken van informatie
Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beeldmateriaal, logo’s en overige grafische elementen op deze website berusten bij de NVSM of bij rechthebbenden die de NVSM toestemming hebben gegeven tot gebruik. Voor gebruik anders dan ter persoonlijke kennisneming en voor verspreiding van de inhoud van deze website, moet schriftelijke toestemming worden gevraagd aan het dagelijks bestuur of de rechthebbende via het secretariaat van de NVSM (info@nvsm.nl). Het is niet toegestaan om gegevens te verzamelen van bezoekers van de website en van personen of organisaties die op de website vermeld worden en/of hen te benaderen voor commerciële doeleinden. Gebruik van (informatie op) deze website in strijd met het hiervoor vermelde, kan worden gemeld via info@nvsm.nl.

4. Wijzigingen en toepasselijk recht
De NVSM is gerechtigd om, ook zonder vooraankondiging, de informatie op deze website te veranderen en de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. Een aangebrachte wijziging treedt direct in werking. De NVSM adviseert de websitebezoeker om de disclaimer regelmatig opnieuw te lezen. Op deze website en disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. 

Sluiten